Home /

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN I AM ALGAE B.V.

I AM ALGAE Besloten vennootschap met gewone structuur O&N B.V. handelend onder de naam I AM ALGAE (hierna: I AM ALGAE) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65835425 en is gevestigd aan De Marne te Bolsward.

 Artikel 1 -BEGRIPPEN

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: ieder aanbod, schriftelijk dan wel van feitelijke aard via de website van I am Algae tot het leveren van producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van I AM ALGAE.
 7. Producten: De Producten die door I AM ALGAE worden aangeboden zijn: vers ingevroren spirulina (en aanverwante producten) die een gezonde levensstijl op verschillende manieren kunnen stimuleren.
 8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: I AM ALGAE.
 9. Aanvaarding: Als aanvaarding dient te worden aangemerkt iedere schriftelijk dan wel digitale bevestiging door verkoper van een bestelling en / of betaling via de website van I am Algae, per post, per e-mail of ieder ander digitaal bericht (SMS et cetera) gericht aan de koper.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van I AM ALGAE en iedere Overeenkomst tussen I AM ALGAE. en een Koper en op elk Product dat door I AM ALGAE wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal I AM ALGAE aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van I AM ALGAE. zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met I AM ALGAE is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 1. Alle door I AM ALGAE gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door I am Algae gedane aanbod is vrijblijvend. I am Algae is slechts gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk dan wel via het bestelformulier via de website wordt bevestigd en doordat de koper het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Niettemin heeft I AM ALGAE het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor I AM ALGAE gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen I AM ALGAE niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van I AM ALGAE zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplichtI AM ALGAE niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

ARTIKEL 4 -TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van I AM ALGAE heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen via de website van I am Algae.
 2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 3. Indien de aanvaarding door de koper afwijkt van het aanbod van I am Algae, behoudt I am Algae zich het recht voor de overeenkomst kosteloos te annuleren.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is I AM ALGAE daaraan niet gebonden.
 5. I AM ALGAE is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Producten die wegens een beperkte houdbaarheid en/of verzegeling niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod. Dit geldt ook ten aanzien van Producten die onderhevig zijn aan een snel bedervingsproces. 

ARTIKEL 5 - ABONNEMENTEN 

 1. De Overeenkomst met I AM ALGAE. kan eveneens in een abonnementsvorm geschieden. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur zoals gekozen door Koper.
 2. Het abonnement kan per direct worden opgezegd indien er geen automatische incasso is ingesteld. Indien er een automatische incasso is ingesteld, dient Koper het abonnement uiterlijk één week voordat de automatische incasso plaatsvindt op te zeggen.
 3. De opzegging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving, althans per e-mail aan I AM ALGAE. Indien Opdrachtgever het abonnement niet tijdig opzegt, worden er geen reeds betaalde bedragen gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Overeenkomst wordt maandelijks stilzwijgend verlengd voor de duur van een maand, tenzij Opdrachtgever of I AM ALGAE de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd.

ARTIKEL 6 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. I AM ALGAE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft I AM ALGAE het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan I AM ALGAE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aanI AM ALGAE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan I AM ALGAE zijn verstrekt, heeft I AM ALGAE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is I AM ALGAE niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor I AM ALGAE, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. I AM ALGAE kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. I AM ALGAE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat I AM ALGAE is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor I AM ALGAE bekend was.
 7. Koper vrijwaart I AM ALGAE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

ARTIKEL 7 - LEVERING 

 1. De goederen van I am Algae worden diepgevroren verzonden per PostNL of andere transporteur. De koper is gehouden het geleverde op het moment van levering, in elk geval binnen 1 dagen na ontvangst van het geleverde, te onderzoeken. Koper is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van het product en de de juistheid van de adresgegevens voor het afleveradres. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door I AM ALGAE of er door andere omstandigheden buiten de macht van I AM ALGAE enige vertraging ontstaat, heeft I AM ALGAE recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient I AM ALGAE schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Verkoper sluit nadrukkelijk de mogelijkheid van herroeping van de koopovereenkomst uit nu de houdbaarheid van de product en de kwaliteit van het product grotendeels afhangt van de wijze waarop de koper na ontvangst van het product om gaat en / of tijdig koelt of diepvriest. Verkoper sluit nadrukkelijk de bedenktijd en het herroepingsrecht uit op grond van artikel 6:230p aanhef onder f sub 2 BW.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is I AM ALGAE gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door I AM ALGAE of een externe vervoerder is I AM ALGAE, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Binnen Nederland rekent I AM ALGAE geen bezorgkosten. Indien Koper een abonnement op de Producten heeft, zullen deze bezorgkosten verwerkt zijn in het abonnementstarief.
 5. Indien I AM ALGAE gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan I AM ALGAE ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien I AM ALGAE een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. I AM ALGAE. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. I AM ALGAE is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. I AM ALGAE behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

ARTIKEL 8 - VERPAKKING EN TRANSPORT 

 1. I AM ALGAE verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 ARTIKEL 9 - ONDERZOEK, RECLAMATIES 

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate te bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Het Product kan niet geretourneerd worden wanneer de verpakking (stazak) geopend is in verband met bederving. Enkel het verpakkingsmateriaal mag worden geopend.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. I AM ALGAE erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan I AM ALGAE te worden gemeld op info@i-am-algae.eu. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van I AM ALGAE op de wijze zoals door I AM ALGAE aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan I AM ALGAE, conform de retour instructies van I AM ALGAE. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. I AM ALGAE is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Verkoper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan I AM ALGAE te wijten is, zal I AM ALGAE na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op I AM ALGAE.

ARTIKEL 10 - PRIJZEN 

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop I AM ALGAE geen invloed heeft, kan I AM ALGAE deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 ARTIKEL 11 - BETALING EN INCASSOBELEID

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. De betaling van abonnementen geschiedt door middel van een automatische incasso waarvoor Koper expliciet toestemming heeft verleend. 
 3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van I AM ALGAE. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van I AM ALGAE een andere betalingstermijn overeenkomen.
 5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is I AM ALGAEgerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van I AM ALGAE op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 7. I AM ALGAE heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. I AM ALGAE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. I AM ALGAE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van [aantal] dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal I AM ALGAE zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 10. Indien I AM ALGAE meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle door I AM ALGAE geleverde zaken, blijven eigendom van I AM ALGAE totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met I AM ALGAE gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht I AM ALGAE. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat I AM ALGAE haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan I AM ALGAE of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van I AM ALGAE zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. I AM ALGAE heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van I AM ALGAE. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal I AM ALGAE zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan I AM ALGAE worden vergoed door Koper.

ARTIKEL 13 - GARANTIE

I AM ALGAE staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

ARTIKEL 14 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN PRODUCTEN

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van I AM ALGAE op te volgen.

 1. Koper dient de Producten zorgvuldig en ingevroren te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in een gesloten verpakking te worden bewaard.
 2. I AM ALGAE wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Koper en/of derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid overschrijden. Ingeval van medicijngebruik dient Koper te allen tijde zijn huisarts raadplegen.
 3. Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door I AM ALGAE is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 4. Het Product dient buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de Producten droog, afgesloten en bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard te worden.
 5. I AM ALGAE raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens het supplement te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.
 6. Bij het optreden van een allergische reactie direct stoppen met het gebruik.

ARTIKEL 15 - OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. I AM ALGAE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is I AM ALGAE bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met I AM ALGAE gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is I AM ALGAE bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van I AM ALGAE op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer I AM ALGAE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. I AM ALGAE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16 - BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door I AM ALGAE. leidt tot aansprakelijkheid van I AM ALGAE jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door I AM ALGAE. in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van I AM ALGAE is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. I AM ALGAE is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. I AM ALGAE. is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door (verkeerd) gebruik van het Product. I AM ALGAE levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. I AM ALGAE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. I AM ALGAE is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. I AM ALGAE staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens I AM ALGAE. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van I AM ALGAE vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij I AM ALGAE binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

ARTIKEL 17 - OVERMACHT 

 1. I AM ALGAE is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van I AM ALGAE., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan I AM ALGAE zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van I AM ALGAE en (xi) overige situaties die naar het oordeel van I AM ALGAE buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. I AM ALGAE heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat I AM ALGAE haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover I AM ALGAE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is I AM ALGAE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 18 - RISICO OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat over op koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van I am Algae verlaten. Het risico voor consumenten gaat over op het moment dat het product wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres. Hij is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven afleveradres. Koper dient in te staan voor de mogelijkheid van afgifte van het pakket van I am Algae op het opgegeven afleveradres. Indien het product wordt afgeleverd op een ander adres dan dat door de koper is opgegeven komt dit voor rekening en risico voor de koper.

ARTIKEL 19 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van I AM ALGAE berusten uitsluitend bij I AM ALGAE en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van I AM ALGAE rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van I AM ALGAE. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door I AM ALGAE geleverde zaken, dient I AM ALGAE expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van I AM ALGAE rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

ARTIKEL 20 - PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

 1. I AM ALGAE gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal I AM ALGAE de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien I AM ALGAE op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

ARTIKEL 21 - KLACHTEN 

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van I AM ALGAE en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@i-am-algae.eu met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil I AM ALGAE de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. I AM ALGAE zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT 

 1. Op elke Overeenkomst tussen I AM ALGAE en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. I AM ALGAE heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen I AM ALGAE en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.